فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای شمس

بسیار عالی بودن.

خانم بیگی

بسیار متعهد و دلسوزانه برای بهبودی بیمار تلاش میکنند و منظم هستند

آقای رجبی زاده

درحد متوسط