27 ساله سابقه فیزیوتراپی مسئول فنی مرکز توانبخشی خصوصی فیزیوتراپی بیمارستان ها سینا و امام خمینیفرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم غفاری

بسیار خوب و دلسوز

آقای آقا علی

بسیار عالی هم سر وقت میومدن هم کارشون عالی هم رفتارشون

آقای هاشمی

هم کارشون عالی بود هم رفتارشون

آقای شمس

بسیار عالی بودن.

خانم بیگی

بسیار متعهد و دلسوزانه برای بهبودی بیمار تلاش میکنند و منظم هستند

آقای رجبی زاده

درحد متوسط