حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

محمدجواد امیدوار

دکتر طورچی بسیار مسلط و با روحیه هستن، دختر خردسالم دچار شکستگی استخوان ترقوه شده بود که با کمک و راهنمایی ایشون درمان شد. ایشون رو پیشنهاد میدم

از یک یا پنج امتیاز دهید.