حیطه تخصصی


---نظرات بیماران

آقای پزشک

بسیار با مسئولیت و و ظیفه شناس هستند. از کارشون بسیار راضی بودم.

آقای پزشک

بسیار با مسئولیت و و ظیفه شناس هستند. از کارشون بسیار راضی بودم.

از یک یا پنج امتیاز دهید.