تعرفه فیزیوتراپی 98

تعرفه فیزیوتراپی 98

هزینه فیزیوتراپی تعرفه 1398

هزینه های زیر برای ویزیت و درمان در کلینیک می باشد. برای فیزیوتراپی در منزل مبلغ 49000 تومان به تعرفه های آزاد اضافه می شود.

هزینه فیزیوتراپی طبق ناحیه

خدمات فیزیوتراپی آزاد(تومان) بیمه سلامت و تامین اجتماعی(تومان)
یک ناحیه 67.000 56.000
دو ناحیه 104.000 81.00
سه ناحیه 141.000 118.000
چهار ناحیه 178.000 155.000
آب درمانی 77.000 53.000

هزینه فیزیوتراپی طبق دستگاه

فیزیوتراپی-نوع خدمت هزینه(تومان) توضیحات
دیاترمی 17,600 هر جلسه/هر ناحیه
لیزر کم توان 22,000 هر جلسه/هر ناحیه
CPM 22,000 هر جلسه/هر ناحیه
لیزر پر توان 88,000 هر جلسه/هر ناحیه
مگنت 66,000 هر جلسه/هر ناحیه
دراي نیدلینگ 27,000 هر جلسه/هر ناحیه
دراي نیدلینگ با تحریک الکتریکی 33,000 هر جلسه/هر ناحیه
تیپینگ 48,000 هر جلسه/هر ناحیه
Whole body vibration 39,000 هر جلسه
شاك ویو 99,000 هر جلسه/هر ناحیه
آموزش بیوفیدبک با هر روشی 109,000 هر جلسه
آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه، اسفنگتر ادراري 142,000 هر جلسه
نوروفیدبک 142,000 هر جلسه

×
021-66485321 | 09120717102
×
021-66485321 | 09120717102