تمرینات بهبود پوسچر

  • دسته بندی : کاردرمانی

  • توضیحات : تمرینات کششی برای بهبود پوسچر(وضعیت اندام) و کاهش کمردرد