فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

hessqm shhrestni

نظرم برای خانم دکترخوبه

hessqm shhrestni

بخشید خانم دکتر حاجیلو مامان من بلند نمشه راه بره تو خونه چیکار کنم کنم خانم دکتر فرشته حاجیلو