حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

فراهانی

جلسات رو کامل سروقت میان و بسیار فیزیوتراپ با دانشی هستن.

علامه

فیزیوتراپ خوبی هستند از همون 2 جلسه ای که تشریف نتیجه گرفتیم و راضی هستیم

خانم میرزایی

بسيار منظم و داري رفتار حرفه اي