حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم حیدری

با سلام بسیار اخلاق،وظیفه شناس دلسوز

آقای دورانی

خوش قول . خوش برخورد. مسئولیت پذیر