تیم احمدی گلفرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای قاسمی

خوب بودن ما رضایت کامل داشتیم

خانم افسری

بسیار عالی

خانم رجب زاده

بسیار عالی بودن نتیجه گرفتیم