تیم احمدی گلفرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

خانم افسری

بسیار عالی نتیجه گرفتم

خانم رجب زاده

بسیار عالی بودن نتیجه گرفتیم