حیطه تخصصی


---فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای قاسمی

خوب بودن ما رضایت کامل داشتیم

خانم افسری

بسیار عالی

خانم رجب زاده

بسیار عالی بودن نتیجه گرفتیم