فرم نظرسنجی از بیماران


از یک یا پنج امتیاز دهید.

آقای قاسمی

تماس جلسات رو منظم و سر وقت تشریف آوردن و راضی هستیم.

آقای سرخوش

کار عالی برخورد عالی فقط گاهی دیر میرسیدن