حیطه تخصصی


---



نظرات بیماران

قاضی

کار عالی برخورد عالی از نظر فنی فوق العاده هیچ جای نقصی نیست

آقای قاسمی

تماس جلسات رو منظم و سر وقت تشریف آوردن و راضی هستیم.

آقای سرخوش

کار عالی برخورد عالی فقط گاهی دیر میرسیدن

از یک یا پنج امتیاز دهید.