متخصصین هوم ویزیت

 • پرستار

 • آقای دکتر محمد محجوریان

  آقای دکتر محمد محجوریان

  متخصص قلب و عروق

 • آقای دکتر امیری

  آقای دکتر امیری

  متخصص بیماری‌های عفونی و تب دار

 • آقای دکتر محمدرضا ادهمی

  آقای دکتر محمدرضا ادهمی

  متخصص عفونی و بیماری های تب دار

 • آقای دکتر خاتونی

  آقای دکتر خاتونی

  فوق تخصص ریه

 • آقای فرزاد ظاهری

  آقای فرزاد ظاهری

  فیزیوتراپیست

 • خانم فاطمه ویسی

  خانم فاطمه ویسی

  فیزیوتراپیست

 • خانم نصرتی

  خانم نصرتی

  گفتاردرمانگر

 • خانم زهرا امینی

  خانم زهرا امینی

  کاردرمانگر

 • آقای حسینی

  آقای حسینی

  فیزیوتراپیست

 • آقای هادی نیا

  آقای هادی نیا

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حیدری

  آقای دکتر حیدری

  پزشک عمومی

 • خانم صمدائی

  خانم صمدائی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حیدری

  آقای دکتر حیدری

  پزشک عمومی

 • آقای جعفرپور

  آقای جعفرپور

  فیزیوتراپیست

 • خانم فاطمه خلیلی

  خانم فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

 • آقای نجفی

  آقای نجفی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر حسین زاده

  آقای دکتر حسین زاده

  جراح و متخصص ارتوپدی

 • آقای بهرکانی

  آقای بهرکانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای تركاشوند

  آقای تركاشوند

  رادیولوژیست

 • آقای امامی

  آقای امامی

  فیزیوتراپیست

 • آقای زمانی

  آقای زمانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر احمدی

  آقای دکتر احمدی

  پزشک عمومی

 • آقای دکتر موسوی

  آقای دکتر موسوی

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم حاجیلو

  خانم حاجیلو

  فيزيوتراپيست

 • آقای رستمی

  آقای رستمی

  کاردرمانگر

 • خانم سقاییان

  خانم سقاییان

  فیزیوتراپیست

 • خانم اکبری

  خانم اکبری

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر فرهنگ امیری

  آقای دکتر فرهنگ امیری

  متخصص داخلی

 • خانم دکتر پوردست

  خانم دکتر پوردست

  متخصص بیماری های عفونی و تب دار

 • آقای دکتر مرادی

  آقای دکتر مرادی

  پزشک متخصص داخلی

 • آقای آزادمهر

  آقای آزادمهر

  فیزیوتراپیست

 • آقای عبداللهی

  آقای عبداللهی

  فیزیوتراپیست

 • خانم زارعی

  خانم زارعی

  فیزیوتراپیست

 • خانم دکتر پورانیان

  خانم دکتر پورانیان

  متخصص مغز و اعصاب

 • خانم حیدرپور

  خانم حیدرپور

  فیزیوتراپیست

 • خانم معصومه حسینی

  خانم معصومه حسینی

  فیزیوتراپیست

 • خانم دکتر نازیلا قریشی

  خانم دکتر نازیلا قریشی

  منتخصص قلب و عروق

 • آقای جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر اشترانی

  آقای دکتر اشترانی

  متخصص داخلی

 • آقای کردی

  آقای کردی

  فیزیوتراپیست

 • آقای قلعگر

  آقای قلعگر

  فیزیوتراپیست

 • خانم یاسره

  خانم یاسره

  گفتاردرمانی

 • آقای دکتر نیک سیرت

  آقای دکتر نیک سیرت

  متخصص داخلی

 • خانم یعقوبی

  خانم یعقوبی

  فیزیوتراپیست

 • خانم زیدی

  خانم زیدی

  فیزیوتراپیست

 • آقای تبریزی

  آقای تبریزی

  فیزیوتراپیست

 • آقای نوراللهیان

  آقای نوراللهیان

  کاردرمانگر

 • خانم نیازی

  خانم نیازی

  فیزیوتراپیست

 • خانم مژده محمدی

  خانم مژده محمدی

  فیزیوتراپیست

 • آقای متین تبار

  آقای متین تبار

  فیزیوتراپیست

 • خانم یگانه

  خانم یگانه

  روانشناسی -متخصص اوتیسم

 • خانم عابدزاده

  خانم عابدزاده

  کاردرمانگر

 • خانم عنانی

  خانم عنانی

  فیزیوتراپیست

 • خانم سمیرا دباغ

  خانم سمیرا دباغ

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر کلهر

  آقای دکتر کلهر

  کلیه و مجازی ادراری

 • آقای فلاح زاده

  آقای فلاح زاده

  فیزیوتراپیست

 • آقای سلطانی

  آقای سلطانی

  فیزیوتراپیست

 • آقای جدیدی

  آقای جدیدی

  کاردرمانگر

 • آقای پورکاظم

  آقای پورکاظم

  کاردرمانگر

 • آقای رحمن زاده

  آقای رحمن زاده

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر مکیان

  آقای دکتر مکیان

  پزشک عمومی

 • آقای کرمی

  آقای کرمی

  فیزیوتراپیست

 • آقای رهبری

  آقای رهبری

  فیزیوتراپیست

 • آقای دکتر شهبازی

  آقای دکتر شهبازی

  متخصص داخلی

 • آقای دانایی فر

  آقای دانایی فر

  فیزیوتراپیست

 • خانم حسنی فرد

  خانم حسنی فرد

  کاردرمانگر

 • خانم دکتر بهروزی

  خانم دکتر بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون