متخصصین هوم ویزیت

 • حامد هادی نیا

  آقای حامد هادی نیا

  فیزیوتراپیست

 • دکتر سیروس حیدری

  آقای دکتر سیروس حیدری

  پزشک عمومی

 • امين بهركانی

  آقای امين بهركانی

  فیزیوتراپیست

 • امير امامی

  آقای امير امامی

  فیزیوتراپیست

 • حمیدرضا نجفی

  آقای حمیدرضا نجفی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر حیدری

  آقای دکتر حیدری

  پزشک عمومی

 • فاطمه خلیلی

  خانم فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

 • صمدآیه

  خانم صمدآیه

  فیزیوتراپیست

 • احمدی گل

  آقای احمدی گل

  فیزیوتراپیست

 • شاهین کرمی

  آقای شاهین کرمی

  فیزیوتراپیست

 • بابک حسین زاده

  آقای بابک حسین زاده

  پزشک متخصص ارتوپدی

 • فرشته حاجيلو

  خانم فرشته حاجيلو

  فيزيوتراپيست

 • دانایی فر

  آقای دانایی فر

  فیزیوتراپیست

 • آزاد حسینی

  آقای آزاد حسینی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر مهشید بهروزی

  خانم دکتر مهشید بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون

 • مرضیه حسنی فرد

  خانم مرضیه حسنی فرد

  کاردرمانگر

 • سقاييان

  خانم سقاييان

  فیزیوتراپیست

 • رضا مرادی

  آقای رضا مرادی

  پزشک متخصص داخلی

 • ميثم ازادمهر

  آقای ميثم ازادمهر

  فیزیوتراپیست

 • بيژن عبدالهی

  آقای بيژن عبدالهی

  فیزیوتراپیست

 • زارعی

  خانم زارعی

  فیزیوتراپیست

 • وحید زمانی

  آقای وحید زمانی

  فیزیوتراپیست

 • جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

 • دکتر جاويد اشترانی

  آقای دکتر جاويد اشترانی

  پزشک عمومی و تخصص داخلی

 • کردی

  آقای کردی

  فیزیوتراپیست

 • حسین قلعگر

  آقای حسین قلعگر

  فیزیوتراپیست

 • نیایش یاسره

  خانم نیایش یاسره

  گفتاردرمانی

 • دکتر علیرضا موسوی

  آقای دکتر علیرضا موسوی

  متخصص مغز و اعصاب

 • محمد علی متین تبار

  آقای محمد علی متین تبار

  فیزیوتراپیست

 • آتنا یگانه

  خانم آتنا یگانه

  روانشناسی -متخصص اوتیسم

 • دکتر فرشید کریمی

  آقای دکتر فرشید کریمی

  پزشک عمومی

 • شکیبا عابدزاده

  خانم شکیبا عابدزاده

  کاردرمانگر

 • عابده عنانی

  خانم عابده عنانی

  فیزیوتراپیست

 • سمیرا دباغ

  خانم سمیرا دباغ

  فیزیوتراپیست

 • فلاح زاده

  آقای فلاح زاده

  فیزیوتراپیست

 • اکبری

  خانم اکبری

  فیزیوتراپیست

 • سلطانی

  آقای سلطانی

  فیزیوتراپ

 • بابک جدیری

  آقای بابک جدیری

  کاردرمانگر