متخصصین هوم ویزیت

 • امين بهركاني

  آقای امين بهركاني

  فیزیوتراپیست

  0 9 3 7 * * * 9 7 1 9
 • امير امامي

  آقای امير امامي

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 8 * * * 5 1 0 0
 • حمیدرضا نجفی

  آقای حمیدرضا نجفی

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 1 9 0 9
 • علیرضا حیدری

  آقای علیرضا حیدری

  پزشک عمومی

  0 9 1 2 * * * 2 5 4 8
 • فاطمه خلیلی

  خانم فاطمه خلیلی

  کاردرمانگر

  0 9 3 8 * * * 4 4 3 2
 • شيدا رضايى

  خانم شيدا رضايى

  کاردرمانگر

  0 9 1 2 * * * 1 7 7 4
 • صمدآیه

  خانم صمدآیه

  فیزیوتراپیست

  0 9 3 8 * * * 7 2 3 2
 • احمدی گل

  آقای احمدی گل

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 2 8 2 1
 • شاهین کرمی

  آقای شاهین کرمی

  فیزیوتراپیست

  0 9 3 6 * * * 0 7 5 2
 • بابک حسین زاده

  آقای بابک حسین زاده

  پزشک متخصص ارتوپدی

  0 9 1 3 * * * 9 3 7 1
 • فرشته حاجيلو

  خانم فرشته حاجيلو

  فيزيوتراپيست

  0 9 9 1 * * * 2 4 2 2
 • دانایی فر

  آقای دانایی فر

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 5 7 7 1
 • پیمان مهری

  آقای پیمان مهری

  کاردرمانگر

  0 9 1 2 * * * 2 6 8 7
 • مهشید بهروزی

  خانم مهشید بهروزی

  متخصص داخلي - فوق تخصص خون

  0 9 1 7 * * * 0 3 4 6
 • مرضیه حسنی فرد

  خانم مرضیه حسنی فرد

  کاردرمانگر

  0 9 1 0 * * * 1 7 6 4
 • سقاييان

  خانم سقاييان

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 9 1 3 1
 • رضا مرادی

  آقای رضا مرادی

  پزشک متخصص داخلی

  0 9 1 2 * * * 7 1 8 5
 • ميثم ازادمهر

  آقای ميثم ازادمهر

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 6 3 7 8
 • بيژن عبدالهي

  آقای بيژن عبدالهي

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 4 9 8 5
 • عزیزی

  خانم عزیزی

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 8 5 9 6
 • وحید زماني

  آقای وحید زماني

  فیزیوتراپیست

  0 9 3 8 * * * 1 8 8 3
 • جهانی

  آقای جهانی

  فیزیوتراپیست

  0 9 3 9 * * * 5 1 6 8
 • جاويد اشترانی

  آقای جاويد اشترانی

  پزشک عمومی و تخصص داخلی

  0 9 3 3 * * * 6 3 8 4
 • حسینی

  آقای حسینی

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 8 5 9 6
 • نیایش یاسره

  خانم نیایش یاسره

  گفتاردرمانی

  0 9 3 8 * * * 5 8 3 2
 • فرشید کریمی

  آقای فرشید کریمی

  پزشک عمومی

  0 9 3 3 * * * 4 9 1 4
 • محمد علی متین تبار

  آقای محمد علی متین تبار

  فیزیوتراپیست

  0 9 1 2 * * * 4 5 0 0
 • آتنا یگانه

  خانم آتنا یگانه

  روانشناسی -متخصص اوتیسم

  0 9 3 5 * * * 8 4 2 4